ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละของการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ
ที่ หน่วยงาน มีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติ บูรณาการภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำแผนงานที่บูรณาการร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีไม่มีข้อมูล
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญไม่มีข้อมูล
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลย
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ที่ หน่วยงาน มีกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มีการบูรณาการการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงสู่การปฏิบัติ บูรณาการภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ บูรณาการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ มีการนำแผนงานที่บูรณาการร่วมกันไปสู่การปฏิบัติ
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลยไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีข้อมูล
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส