ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละของการประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ
ที่ หน่วยงาน มีกระบวนการประสานงานกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
มากที่สุด (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) มาก (ร้อยละ ๗๐-๗๙) ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐-๖๙) น้อย (ร้อยละ ๔๐-๔๙) น้อยที่สุด (ร้อยละ ๓๙ ลงมา)
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลย
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีข้อมูล
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ที่ หน่วยงาน มีกระบวนการประสานงานกับทุกภาคส่วน มีการพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ระดับพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง
มากที่สุด (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) มาก (ร้อยละ ๗๐-๗๙) ปานกลาง (ร้อยละ ๕๐-๖๙) น้อย (ร้อยละ ๔๐-๔๙) น้อยที่สุด (ร้อยละ ๓๙ ลงมา)
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีไม่มีข้อมูล
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลยไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีไม่มีข้อมูล
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส