ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 กรุงเทพมหานคร 6,840.00 23,640.00 128,680.00 126,000.00 - 285,160.00
2 นนทบุรี 10,080.00 32,400.00 25,280.00 18,520.00 - 86,280.00
3 ปทุมธานี 14,880.00 48,690.00 30,280.00 19,600.00 - 113,450.00
4 พระนครศรีอยุธยา 23,340.00 70,890.00 30,240.00 13,280.00 80.00 137,830.00
5 สระบุรี 18,090.00 55,470.00 22,280.00 11,080.00 - 106,920.00
รวม 73,230.00 231,090.00 236,760.00 188,480.00 80.00 729,640.00