ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 บึงกาฬ 13,680.00 45,330.00 18,560.00 9,400.00 - 86,970.00
2 หนองคาย 16,410.00 54,810.00 21,440.00 11,320.00 - 103,980.00
3 หนองบัวลำภู 19,800.00 63,300.00 23,040.00 10,000.00 - 116,140.00
4 อุดรธานี 50,730.00 161,880.00 64,600.00 27,800.00 - 305,010.00
5 เลย 23,940.00 81,810.00 26,920.00 12,360.00 - 145,030.00
รวม 124,560.00 407,130.00 154,560.00 70,880.00 0.00 757,130.00