ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 นครพนม 28,860.00 91,110.00 34,960.00 17,400.00 120.00 172,450.00
2 มุกดาหาร 14,760.00 46,350.00 17,960.00 9,640.00 - 88,710.00
3 สกลนคร 39,360.00 123,930.00 50,560.00 22,440.00 - 236,290.00
รวม 82,980.00 261,390.00 103,480.00 49,480.00 120.00 497,450.00