ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 กาฬสินธุ์ 32,280.00 108,990.00 40,920.00 21,200.00 80.00 203,470.00
2 ขอนแก่น 59,280.00 189,570.00 68,680.00 34,480.00 - 352,010.00
3 มหาสารคาม 34,620.00 108,480.00 35,880.00 19,760.00 160.00 198,900.00
4 ร้อยเอ็ด 48,330.00 151,890.00 57,360.00 28,720.00 - 286,300.00
รวม 174,510.00 558,930.00 202,840.00 104,160.00 240.00 1,040,680.00