ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ยโสธร 22,920.00 71,040.00 25,400.00 11,160.00 - 130,520.00
2 ศรีสะเกษ 56,010.00 172,440.00 59,280.00 28,640.00 240.00 316,610.00
3 อำนาจเจริญ 15,660.00 49,530.00 17,880.00 9,080.00 - 92,150.00
4 อุบลราชธานี 60,180.00 216,240.00 74,400.00 31,320.00 - 382,140.00
รวม 154,770.00 509,250.00 176,960.00 80,200.00 240.00 921,420.00