ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ชัยภูมิ 43,470.00 139,800.00 40,480.00 18,400.00 - 242,150.00
2 นครราชสีมา 84,630.00 264,450.00 94,480.00 39,600.00 240.00 483,400.00
3 นครสวรรค์ 12,030.00 37,200.00 5,040.00 - - 54,270.00
4 บุรีรัมย์ 56,550.00 175,560.00 75,720.00 34,640.00 360.00 342,830.00
5 สุรินทร์ 50,730.00 155,700.00 69,320.00 34,400.00 640.00 310,790.00
รวม 247,410.00 772,710.00 285,040.00 127,040.00 1,240.00 1,433,440.00