ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ลำปาง 19,770.00 65,130.00 21,600.00 12,680.00 360.00 119,540.00
2 ลำพูน 12,510.00 39,270.00 12,640.00 8,280.00 80.00 72,780.00
3 เชียงใหม่ 37,530.00 147,780.00 53,120.00 24,240.00 120.00 262,790.00
4 แม่ฮ่องสอน 19,170.00 57,720.00 13,800.00 5,000.00 - 95,690.00
รวม 88,980.00 309,900.00 101,160.00 50,200.00 560.00 550,800.00