ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 น่าน 17,490.00 63,480.00 21,120.00 12,840.00 - 114,930.00
2 พะเยา 13,380.00 44,010.00 17,800.00 10,760.00 - 85,950.00
3 เชียงราย 36,330.00 121,080.00 46,440.00 23,040.00 - 226,890.00
4 แพร่ 13,020.00 44,580.00 15,440.00 8,280.00 - 81,320.00
รวม 80,220.00 273,150.00 100,800.00 54,920.00 0.00 509,090.00