ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ตาก 19,740.00 61,350.00 23,680.00 11,720.00 - 116,490.00
2 พิษณุโลก 26,340.00 81,810.00 36,160.00 18,000.00 - 162,310.00
3 สุโขทัย 19,110.00 60,090.00 21,920.00 11,760.00 - 112,880.00
4 อุตรดิตถ์ 16,110.00 49,650.00 17,120.00 9,200.00 80.00 92,160.00
5 เพชรบูรณ์ 30,630.00 94,620.00 37,920.00 19,040.00 - 182,210.00
รวม 111,930.00 347,520.00 136,800.00 69,720.00 80.00 666,050.00