ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 กำแพงเพชร 24,630.00 76,020.00 29,240.00 14,360.00 120.00 144,370.00
2 นครสวรรค์ 19,890.00 61,860.00 29,800.00 17,080.00 360.00 128,990.00
3 พิจิตร 17,730.00 56,760.00 20,880.00 10,520.00 - 105,890.00
4 อุทัยธานี 13,620.00 42,330.00 14,360.00 7,720.00 120.00 78,150.00
รวม 75,870.00 236,970.00 94,280.00 49,680.00 600.00 457,400.00