ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ชัยนาท 11,070.00 33,990.00 13,040.00 5,520.00 - 63,620.00
2 ลพบุรี 19,830.00 61,590.00 23,560.00 14,720.00 - 119,700.00
3 สิงห์บุรี 7,020.00 21,780.00 10,200.00 4,600.00 - 43,600.00
4 อ่างทอง 9,330.00 28,800.00 11,960.00 6,640.00 - 56,730.00
รวม 47,250.00 146,160.00 58,760.00 31,480.00 0.00 283,650.00