ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ฉะเชิงเทรา 20,760.00 64,620.00 26,280.00 12,120.00 - 123,780.00
2 นครนายก 8,490.00 26,280.00 9,800.00 4,920.00 - 49,490.00
3 ปราจีนบุรี 15,240.00 46,380.00 16,240.00 8,360.00 - 86,220.00
4 สมุทรปราการ 12,960.00 50,640.00 35,360.00 22,480.00 - 121,440.00
5 สระแก้ว 18,330.00 56,490.00 19,000.00 8,840.00 240.00 102,900.00
รวม 75,780.00 244,410.00 106,680.00 56,720.00 240.00 483,830.00