ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 กาญจนบุรี 29,130.00 88,380.00 34,960.00 16,160.00 440.00 169,070.00
2 นครปฐม 19,710.00 59,520.00 29,120.00 19,000.00 - 127,350.00
3 ราชบุรี 22,080.00 68,070.00 26,680.00 13,680.00 - 130,510.00
4 สุพรรณบุรี 25,890.00 82,140.00 30,200.00 15,960.00 1,200.00 155,390.00
รวม 96,810.00 298,110.00 120,960.00 64,800.00 1,640.00 582,320.00