ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ประจวบคีรีขันธ์ 14,310.00 42,570.00 17,920.00 7,640.00 - 82,440.00
2 สมุทรสงคราม 4,740.00 14,550.00 6,520.00 3,520.00 - 29,330.00
3 สมุทรสาคร 9,240.00 30,690.00 13,600.00 6,360.00 - 59,890.00
4 เพชรบุรี 13,890.00 42,960.00 16,640.00 11,160.00 320.00 84,970.00
รวม 42,180.00 130,770.00 54,680.00 28,680.00 320.00 256,630.00