ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 ชุมพร 16,140.00 50,670.00 22,000.00 10,760.00 - 99,570.00
2 นครศรีธรรมราช 41,460.00 143,430.00 57,640.00 29,160.00 - 271,690.00
3 พัทลุง 14,880.00 46,980.00 17,400.00 11,120.00 40.00 90,420.00
4 สุราษฎร์ธานี 28,260.00 95,970.00 39,480.00 20,760.00 - 184,470.00
รวม 100,740.00 337,050.00 136,520.00 71,800.00 40.00 646,150.00