ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 กระบี่ 12,360.00 46,350.00 17,040.00 8,640.00 - 84,390.00
2 ตรัง 18,390.00 56,760.00 22,760.00 14,760.00 - 112,670.00
3 พังงา 9,030.00 31,200.00 11,040.00 5,200.00 120.00 56,590.00
4 ภูเก็ต 3,870.00 13,350.00 9,720.00 5,960.00 - 32,900.00
5 ระนอง 5,490.00 17,640.00 7,600.00 3,560.00 - 34,290.00
รวม 49,140.00 165,300.00 68,160.00 38,120.00 120.00 320,840.00