ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 นราธิวาส 25,890.00 77,970.00 14,640.00 7,800.00 - 126,300.00
2 ปัตตานี 21,630.00 67,830.00 10,400.00 6,120.00 - 105,980.00
3 ยะลา 15,450.00 47,970.00 8,560.00 4,680.00 - 76,660.00
4 สงขลา 30,720.00 100,650.00 38,960.00 21,000.00 240.00 191,570.00
5 สตูล 10,440.00 32,460.00 12,200.00 5,520.00 - 60,620.00
รวม 104,130.00 326,880.00 84,760.00 45,120.00 240.00 561,130.00