ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ความสามารถในการรับนักเรียนของสถานศึกษา

ศธภ./ศธจ.

ที่ สังกัด ความสามารถในการรับนักเรียน
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สามัญ มัธยมปลาย ปวช. รวม
1 จันทบุรี 13,380.00 43,200.00 18,160.00 11,480.00 - 86,220.00
2 ชลบุรี 22,560.00 71,790.00 39,880.00 22,160.00 120.00 156,510.00
3 ตราด 7,650.00 23,340.00 9,520.00 4,800.00 - 45,310.00
4 ระยอง 15,660.00 52,980.00 26,680.00 13,320.00 - 108,640.00
รวม 59,250.00 191,310.00 94,240.00 51,760.00 120.00 396,680.00