ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 1

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 กรุงเทพมหานคร 10,734 268,351 1 : 25
2 นนทบุรี 3,824 79,164 1 : 21
3 ปทุมธานี 4,549 103,972 1 : 23
4 พระนครศรีอยุธยา 4,863 87,801 1 : 18
5 สระบุรี 3,754 69,403 1 : 18
รวม
27,724 608,691 1 : 22