ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 10

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 บึงกาฬ 3,715 59,550 1 : 16
2 หนองคาย 3,970 62,546 1 : 16
3 หนองบัวลำภู 4,260 64,533 1 : 15
4 อุดรธานี 10,450 179,934 1 : 17
5 เลย 4,661 71,089 1 : 15
รวม
27,056 437,652 1 : 16