ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 11

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 นครพนม 5,963 100,692 1 : 17
2 มุกดาหาร 2,992 47,937 1 : 16
3 สกลนคร 8,814 151,527 1 : 17
รวม
17,769 300,156 1 : 17