ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 12

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 กาฬสินธุ์ 7,502 108,204 1 : 14
2 ขอนแก่น 12,513 182,299 1 : 15
3 มหาสารคาม 7,070 103,231 1 : 15
4 ร้อยเอ็ด 10,018 143,235 1 : 14
รวม
37,103 536,969 1 : 14