ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 13

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ยโสธร 4,458 60,998 1 : 14
2 ศรีสะเกษ 11,610 178,813 1 : 15
3 อำนาจเจริญ 2,828 47,482 1 : 17
4 อุบลราชธานี 13,351 223,017 1 : 17
รวม
32,247 510,310 1 : 16