ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 14

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ชัยภูมิ 7,829 127,965 1 : 16
2 นครราชสีมา 17,493 282,223 1 : 16
3 นครสวรรค์ 1,565 22,309 1 : 14
4 บุรีรัมย์ 12,840 214,318 1 : 17
5 สุรินทร์ 11,736 195,802 1 : 17
รวม
51,463 842,617 1 : 16