ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 15

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ลำปาง 3,485 56,790 1 : 16
2 ลำพูน 2,275 34,896 1 : 15
3 เชียงใหม่ 9,775 161,915 1 : 17
4 แม่ฮ่องสอน 3,004 39,971 1 : 13
รวม
18,539 293,572 1 : 16