ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 16

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 น่าน 4,194 53,461 1 : 13
2 พะเยา 3,299 42,014 1 : 13
3 เชียงราย 8,276 130,767 1 : 16
4 แพร่ 2,804 36,244 1 : 13
รวม
18,573 262,486 1 : 14