ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 17

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ตาก 4,340 77,830 1 : 18
2 พิษณุโลก 5,909 91,601 1 : 16
3 สุโขทัย 4,225 62,796 1 : 15
4 อุตรดิตถ์ 2,980 44,345 1 : 15
5 เพชรบูรณ์ 6,377 98,094 1 : 15
รวม
23,831 374,666 1 : 16