ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 18

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 กำแพงเพชร 5,209 83,166 1 : 16
2 นครสวรรค์ 4,540 76,957 1 : 17
3 พิจิตร 3,439 53,351 1 : 16
4 อุทัยธานี 2,647 40,875 1 : 15
รวม
15,835 254,349 1 : 16