ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 2

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ชัยนาท 2,164 33,158 1 : 15
2 ลพบุรี 3,483 70,462 1 : 20
3 สิงห์บุรี 1,449 22,404 1 : 15
4 อ่างทอง 1,861 32,423 1 : 17
รวม
8,957 158,447 1 : 18