ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 3

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ฉะเชิงเทรา 4,201 85,737 1 : 20
2 นครนายก 1,748 30,191 1 : 17
3 ปราจีนบุรี 2,987 49,754 1 : 17
4 สมุทรปราการ 4,750 114,909 1 : 24
5 สระแก้ว 3,959 66,532 1 : 17
รวม
17,645 347,123 1 : 20