ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 4

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 กาญจนบุรี 6,386 111,311 1 : 17
2 นครปฐม 4,617 98,084 1 : 21
3 ราชบุรี 4,419 86,796 1 : 20
4 สุพรรณบุรี 5,485 96,330 1 : 18
รวม
20,907 392,521 1 : 19