ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 5

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ประจวบคีรีขันธ์ 2,994 54,351 1 : 18
2 สมุทรสงคราม 1,016 18,328 1 : 18
3 สมุทรสาคร 2,727 51,604 1 : 19
4 เพชรบุรี 2,711 47,600 1 : 18
รวม
9,448 171,883 1 : 18