ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 6

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 ชุมพร 3,602 64,973 1 : 18
2 นครศรีธรรมราช 9,715 159,525 1 : 16
3 พัทลุง 3,546 55,774 1 : 16
4 สุราษฎร์ธานี 6,862 118,381 1 : 17
รวม
23,725 398,653 1 : 17