ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 7

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 กระบี่ 3,068 57,644 1 : 19
2 ตรัง 4,163 71,015 1 : 17
3 พังงา 2,006 33,079 1 : 16
4 ภูเก็ต 1,498 30,030 1 : 20
5 ระนอง 1,294 23,323 1 : 18
รวม
12,029 215,091 1 : 18