ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 8

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 นราธิวาส 7,305 93,686 1 : 13
2 ปัตตานี 5,993 67,925 1 : 11
3 ยะลา 4,495 55,897 1 : 12
4 สงขลา 7,989 130,198 1 : 16
5 สตูล 2,565 37,640 1 : 15
รวม
28,347 385,346 1 : 14