ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.2 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 9

ที่ สังกัด จำนวนครู จำนวนนักเรียน สัดส่วน
1 จันทบุรี 3,368 59,676 1 : 18
2 ชลบุรี 6,227 137,667 1 : 22
3 ตราด 1,589 30,695 1 : 19
4 ระยอง 4,255 92,148 1 : 22
รวม
15,439 320,186 1 : 21