ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 1

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 กรุงเทพมหานคร 1 : 5.97 1 : 6.40 1 : 30.09 1 : 25.23 1 : 33.34
2 นนทบุรี 1 : 19.46 1 : 20.37 1 : 12.00 1 : 5.62 1 : 25.99
3 ปทุมธานี 1 : 17.73 1 : 21.25 1 : 11.98 1 : 4.08 1 : 24.60
4 พระนครศรีอยุธยา 1 : 13.40 1 : 14.20 1 : 7.78 1 : 2.02 1 : 16.29
5 สระบุรี 1 : 12.54 1 : 13.27 1 : 6.59 1 : 2.16 1 : 15.69