ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 10

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 บึงกาฬ 1 : 15.12 1 : 15.37 1 : 8.25 1 : 3.60 1 : 18.89
2 หนองคาย 1 : 11.63 1 : 12.52 1 : 6.38 1 : 2.92 1 : 15.44
3 หนองบัวลำภู 1 : 11.76 1 : 12.41 1 : 6.93 1 : 1.82 1 : 14.21
4 อุดรธานี 1 : 12.46 1 : 12.83 1 : 7.75 1 : 2.08 1 : 14.96
5 เลย 1 : 8.97 1 : 9.79 1 : 6.02 1 : 1.77 1 : 11.68