ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 11

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 นครพนม 1 : 11.46 1 : 12.59 1 : 6.63 1 : 2.93 1 : 15.40
2 มุกดาหาร 1 : 11.03 1 : 11.86 1 : 6.82 1 : 3.08 1 : 14.72
3 สกลนคร 1 : 13.71 1 : 15.02 1 : 8.34 1 : 2.30 1 : 17.01