ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 12

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 กาฬสินธุ์ 1 : 9.83 1 : 11.22 1 : 6.48 1 : 2.33 1 : 13.32
2 ขอนแก่น 1 : 9.29 1 : 10.72 1 : 6.07 1 : 2.22 1 : 12.68
3 มหาสารคาม 1 : 9.99 1 : 10.77 1 : 4.91 1 : 1.69 1 : 12.34
4 ร้อยเอ็ด 1 : 9.63 1 : 10.24 1 : 5.90 1 : 1.98 1 : 12.15