ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 13

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ยโสธร 1 : 9.38 1 : 9.88 1 : 5.67 1 : 1.95 1 : 11.81
2 ศรีสะเกษ 1 : 12.96 1 : 13.11 1 : 6.52 1 : 1.79 1 : 14.80
3 อำนาจเจริญ 1 : 9.88 1 : 10.47 1 : 5.63 1 : 2.46 1 : 12.70
4 อุบลราชธานี 1 : 12.06 1 : 13.06 1 : 7.04 1 : 1.72 1 : 14.78