ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 14

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ชัยภูมิ 1 : 11.16 1 : 11.74 1 : 5.47 1 : 1.54 1 : 13.14
2 นครราชสีมา 1 : 12.96 1 : 13.81 1 : 7.18 1 : 1.28 1 : 14.79
3 นครสวรรค์ 1 : 10.23 1 : 11.12 1 : 3.61 - 1 : 11.05
4 บุรีรัมย์ 1 : 13.96 1 : 14.66 1 : 8.94 1 : 2.10 1 : 16.81
5 สุรินทร์ 1 : 14.63 1 : 14.93 1 : 8.25 1 : 2.58 1 : 17.52