ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 15

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ลำปาง 1 : 7.05 1 : 8.08 1 : 4.81 1 : 1.62 1 : 9.91
2 ลำพูน 1 : 7.99 1 : 9.28 1 : 4.43 1 : 1.58 1 : 10.87
3 เชียงใหม่ 1 : 11.09 1 : 14.43 1 : 7.95 1 : 1.54 1 : 15.73
4 แม่ฮ่องสอน 1 : 9.03 1 : 10.11 1 : 5.28 1 : 0.89 1 : 11.15