ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 16

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 น่าน 1 : 7.56 1 : 9.47 1 : 5.08 1 : 1.80 1 : 11.00
2 พะเยา 1 : 8.08 1 : 10.01 1 : 5.49 1 : 1.91 1 : 11.69
3 เชียงราย 1 : 11.27 1 : 12.64 1 : 6.89 1 : 1.89 1 : 14.27
4 แพร่ 1 : 6.22 1 : 7.79 1 : 4.53 1 : 1.53 1 : 9.32