ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 17

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ตาก 1 : 15.04 1 : 15.57 1 : 11.06 1 : 2.65 1 : 17.96
2 พิษณุโลก 1 : 11.69 1 : 12.22 1 : 8.77 1 : 2.38 1 : 14.45
3 สุโขทัย 1 : 10.47 1 : 11.39 1 : 6.25 1 : 2.13 1 : 13.45
4 อุตรดิตถ์ 1 : 8.61 1 : 9.50 1 : 5.57 1 : 1.70 1 : 11.22
5 เพชรบูรณ์ 1 : 10.45 1 : 11.77 1 : 8.01 1 : 2.54 1 : 13.69