ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 18

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 กำแพงเพชร 1 : 12.07 1 : 12.82 1 : 7.17 1 : 2.31 1 : 15.14
2 นครสวรรค์ 1 : 10.57 1 : 11.10 1 : 7.50 1 : 3.05 1 : 14.28
3 พิจิตร 1 : 8.60 1 : 9.81 1 : 7.03 1 : 2.25 1 : 12.19
4 อุทัยธานี 1 : 10.04 1 : 10.97 1 : 6.39 1 : 2.05 1 : 13.13