ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 2

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ชัยนาท 1 : 10.41 1 : 11.11 1 : 6.38 1 : 1.84 1 : 13.00
2 ลพบุรี 1 : 11.22 1 : 12.58 1 : 7.77 1 : 2.10 1 : 14.71
3 สิงห์บุรี 1 : 9.57 1 : 9.90 1 : 7.02 1 : 2.02 1 : 12.10
4 อ่างทอง 1 : 10.44 1 : 11.48 1 : 6.27 1 : 1.98 1 : 13.41