ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 12 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 12.3 อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง

ศธภ./ศธจ. ��������������������������������������� 3

ที่ สังกัด อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม
1 ฉะเชิงเทรา 1 : 15.29 1 : 15.59 1 : 9.01 1 : 2.25 1 : 17.88
2 นครนายก 1 : 12.43 1 : 13.49 1 : 6.65 1 : 2.15 1 : 15.55
3 ปราจีนบุรี 1 : 12.28 1 : 12.58 1 : 7.77 1 : 1.90 1 : 14.77
4 สมุทรปราการ 1 : 16.61 1 : 21.10 1 : 11.69 1 : 4.86 1 : 25.90
5 สระแก้ว 1 : 15.70 1 : 15.71 1 : 7.18 1 : 1.59 1 : 17.34